Privacybeleid

Afbraakwerken Deleyn

Geert DE LEYN BV | Vredestraat 14A | 8340 Lapscheure-Damme – België | BTW BE 0436.965.006 | RPR Gent, Afdeling Brugge
Tel.: +32 50 50 03 56 | E-mail: deleyng@skynet.be | www.afbraakwerken-deleyn.be


Privacy Policy

Dit privacybeleid geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende de producten en diensten van Afbraakwerken Deleyn.

Afbraakwerken Deleyn respecteert de privacy van bezoekers en klanten en draagt zorg voor persoonlijke informatie en behandelt deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met dit Privacybeleid.

Afbraakwerken Deleynis niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van sites en bronnen die geen eigendom zijn van Afbraakwerken Deleyn. (Derden)

Afbraakwerken Deleynbehoudt zich steeds het recht voor om dit Privacybeleid aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig ons privacybeleid door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 01 januari 2022.

1. Verwerking:
Afbraakwerken Deleynverkrijgt persoonsgegevens op diverse manieren:
Categorie 1: IP-adres
Categorie 2: via cookies
Categorie 3: gegevens ontvangen via ons contactformulier

De website maakt gebruik van cookies die een aantal data verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, klik hier.

2. Doeleinden:
We gebruiken de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

Categorie 1: door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseren en verbeteren we de website en de dienstverlening.
Categorie 2: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
Categorie 3: gegevens die door de bezoeker en/of klant in kwestie via ons contactformulier bezorgd werden.

3. Doorgifte aan derden:
Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zullen deze nooit verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij met u anders zijn overeengekomen.

4. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen onze firma en de bezoeker/klant.

5. Rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden onze firma gebruik maakt van hun persoonsgegevens.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Afbraakwerken Deleyn. Bezoekers en/of klanten kunnen Afbraakwerken Deleyn steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
5.3. Uitoefening van rechten:
Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Afbraakwerken Deleyn, hetzij per e-mail naar deleyng@skynet.be of per post naar Afbraakwerken Deleyn.
5.4. Recht om klacht in te dienen:
Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij maken gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan onze firma aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.